ที่มาวารสาร

ชื่อภาษาไทย วารสารวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

วารสารวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อชุมชนและสังคม

ชื่อภาษาอังกฤษ  KRIS Journal

K – Knowledge องค์ความรู้

R- Research  การวิจัย

I – Innovation  นวัตกรรม

S – Southern service  system   ภาคใต้/ บริการ/ระบบเครือข่าย

ความหมาย

         กริช เป็นศาสตราวุธโบราณมีลักษณะเป็นมีดสั้นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มหมู่ผู้คน
ในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซียและห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย เป็นทั้งอาวุธ และวัตถุมงคล เริ่มมีใช้ในเกาะชวาแล้วแพร่หลายไปทั่วหมู่เกาะอินโดนีเซียถือเป็นอาวุธประจำกายที่สำคัญซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นชายชาตรีฐานะทางสังคมเศรษฐกิจยศถาบรรดาศักดิ์ของผู้เป็นเจ้าของและตระกูล นิยมใช้กันแพร่หลาย
ทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิมในภาคใต้ของไทย