วัตถุประสงค์

วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

วัตถุประสงค์

1) เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อชุมชนและสังคม
2) เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยทางด้าน วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ คหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม ธุรกิจอุตสาหกรรม การสอนและการบริหารการศึกษา
3) เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เป้าหมาย 

วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ดำเนินการเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านอาชีวศึกษาและเป็นศูนย์รวมแลกเปลี่ยนเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาชีวศึกษาและการฝึกอาชีพ รวมทั้งความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

สามารถส่งบทความได้ที่

ระบบส่งบทความ : https://forms.gle/aFMRWvvUj5vEG7a59

ติดต่อสอบถาม E-mail : kris@ives3.ac.th