กองบรรณาธิการ

เจ้าของ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

ที่ปรึกษา

นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
กรรมการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสตูล

บรรณาธิการ

รศ.ดร. สมเกียรติ สายธนู32 ซ.เอื้ออาทร ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

รองบรรณาธิการ

ดร. ณัฐนันท์ ชุมแก้วศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

กองบรรณาธิการ

รศ.ดร. นิรันดร์ จุลทรัพย์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รศ.ดร. อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
รศ.ดร. อาฟีฟี  ลาเต๊ะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี
รศ.ดร. คมกฤตย์ ชมสุวรรณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รศ.ดร. ดาครอง พิศสุวรรณมหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.ดร. ชูจิตร รินทะวงศ์ข้าราชการบำนาญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ผศ.ดร. กอแก้ว จันทร์กิ่งทองมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ผศ.ดร. วีระยุทธ สุดสมบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ผศ.ดร. ธิติมา พานิชย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ดร. ทรงนคร การนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา
ดร. อภิชาติ เนินพรหมศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

เลขานุการฝ่ายจัดการวารสาร

นางสาธิตา ทันตเวชรองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

ฝ่ายประสานงาน

นายร่อเฉด เจ๊ะสันสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3
ว่าที่ ร.ต.หญิง ศิริพร ศรีประสม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3
นายพิชญภัทร์ นุ่นทิพย์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3
นางสาวจรินทร์พร นพแดง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3
นางสาววริสรา ศรีวิลัย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3
นายพศิณ รัตนอุบลธนา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3

คณะทำงาน

นางสาธิตา  ทันตเวชรองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
นายชริน รัตฉวีรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
นางสาวอนัญญา เรืองเพ็งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
นายโกวิทย์ นวลศรีรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
นางศศิวิมล ศุกลรัตน์ครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
นางสาวนงลักษณ์ ภัศระครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
นายสุธา บัวดำ ครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคสตูล
นางจงศิริ เรืองทองเมืองครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
นายฮัสลี นิฮะครูชำนาญการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
นางสาวสุพร สีเงินยวงครูชำนาญการ วิทยาลัยเทคนิคสตูล
นายบัญชา พุทธวาศรี  ครูชำนาญการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
นายกัมพล ชาญเชิงพานิชครูชำนาญการ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
นายพัลลภ มานพครูชำนาญการ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
นางสาวเยาวเรศ อนันต์ครู วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
นางสาวสุกัญญา หมานสาครู วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
นางสราภรณ์ กาญจนแก้วครู วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
นายปริญญา ถาวโรฤทธิ์ครู วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
นายกิตติวัฒน์ คงศรีครู วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
นายวีรพัฒ ขาวกระจ่างครู วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่