ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564

วารสารวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
Institute of Vocational Education Southern Region 3 Journal
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564

วารสารวิชาการสถาบันการการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 
เป็นวารสารทางวิชาการ ได้มีการพิมพ์ เผยแพร่ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ในปี พ.ศ. 2564

มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อชุมชนและสังคม
2. เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยทางด้าน วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์คหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตรและประมง อุตสาหกรรมอาหาร
     เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม ธุรกิจอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เทคโนโลยี
     การศึกษาและการบริหารการศึกษา และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อสนับสนุนการศึกษา การค้นคว้าให้เกิดการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพแก่คณาจารย์ด้านอาชีวศึกษา

Print ISSN : 2773-9767
Online ISSN : 2773-9783

บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และใช้กระบวนการปิดบังชื่อผู้แต่งและผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ

บทความที่ได้รับการเผยแพร่ทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

กำหนดออกเล่มวารสารทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ)
 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 
 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

ฉบับเต็ม(Full Paper) Download: PDF

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ E-Book Review 

Published: 2021-06-27

ลำดับที่ชื่อบทความ
1บทความพิเศษ – การวิจัยอาชีวศึกษาสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน : การวิจัยแบบบ้าน ๆ
ดร. รุ่ง แก้วแดง
2บทความวิชาการ – การส่งเสริมศักยภาพการเป็นนักวิจัยตามเกณฑ์คุณภาพผู้สอนหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฎิบัติการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
ประเสริฐ แก้วเพ็ชร และณัฐนันท์ ชุมแก้ว
3การสร้างและหาประสิทธิภาพ Scomber Capsule อุปกรณ์ตากปลาอินทรีเค็มด้วยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์
ผจญ สิงห์จินดา
4การศึกษาอิทธิพลความเร็วรอบ และอัตราการป้อนในการเชื่อมด้วยการเสียดทานแบบกวนอลูมิเนียม 6063 ความหนาต่างกันด้วยตัวกวนทรงเรียว
ชนัญดร มีมุข วรพงษ์ สว่างศรี สมเกียรติ นุชพงษ์ และอดิศร เปลี่ยนดิษฐ์
5การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดเพลาคู่
วิชัย กงพลนันท์ ปรีชา เรืองฉิม สิงห์คราน จินะเขียว และธนรักษ์ วิชัยสืบ
6ชุดควบคุมสำหรับโครงการชีววิถีแบบประหยัดพลังงานควบคุมผ่านสมาร์ตโฟน
กรรณิการ์ อุมาบล ยสุตมา หลีหมัด และวิทยา ยวงนาค
7การประเมินโครงการพัฒนาวิทยากรภายในองค์กรเพื่อจัดฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการชั้นเรียนออนไลน์ สำหรับครูผู้สอนอาชีวศึกษาภาคใต้
อภิชาติ เนินพรหม
8รูปแบบการจัดการงานฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวอินทรีย์แบบพอเพียงวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
เสริมศักดิ์ นิลวิลัย
9การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนวิชางานฝึกฝีมือ 1 รหัสวิชา 2100-1003 สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สุธา บัวดำ
10การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชือกกล้วยสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนพื้นที่ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
กฤษณวรรณ เสวีพงศ์ ศุภพิชญ์ ดำนวล และสุธี เทพสุริวงค์
11การศึกษาปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ Shopee ของลูกค้าในเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร
จิตรกัญญา ศรีสนิท สมหมาย เสถียรธรรมวิทย์ พิศมัย บุณยโสภณ และธัญรดา สาคำไมย
12ผลของการใช้คีเฟอร์ร่วมกับเอนไซม์บางชนิดต่อการตกตะกอนโปรตีนนมในกระบวนการผลิตมอซซาเรลล่าชีส
สุวัฒน์ เนตรเจริญ วรัญญา เฮงเจริญ และนัฐวุฒิ วิเศษโสภา