** ช่องทางการส่งบทความ : แนบไฟล์บทความฉบับเต็ม Full Paper (*docx และ *pdf)

พร้อมทั้งแบบฟอร์มการลงทะเบียน

ผ่านทาง Email : kris@ives3.ac.th **

* ขยายเวลาการส่งบทความวิจัยเป็นภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566 และเลื่อนการจัดการประชุมวิชาการ เป็นวันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2566

ประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการจัดระบบในการรับบทความวิจัย ในการประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 

 โดย นางสาธิตา ทันตเวช รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ดร.ณัฐนันท์ ชุมแก้ว   ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ประชุมหารือแนวทางในการดำเนินการจัดการประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2

 โดยนายปรีชา  เวชศาสตร์     ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นางสาธิตา ทันตเวช รองผู้อำนวยการสถาบัน และผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัด 

ประชุมคณะทำงานวารสารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ครั้งที่ 1/2564

 โดย นางสาธิตา ทันตเวช รองผู้อำนวยการสถาบัน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ดร.ณัฐนันท์ ชุมแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน และคณะทำงานวารสารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

ติดต่อเรา