กรุณาส่งแบบตอบรับ พร้อมหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน ผ่านทางผู้ประสานงานการรับบทความ หรือ ส่งที่อีเมล์ kris@ives3.ac.th ภายในวันที่ 23 เมษายน 2566

ประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการจัดระบบในการรับบทความวิจัย ในการประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 

 โดย นางสาธิตา ทันตเวช รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ดร.ณัฐนันท์ ชุมแก้ว   ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ประชุมหารือแนวทางในการดำเนินการจัดการประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2

 โดยนายปรีชา  เวชศาสตร์     ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นางสาธิตา ทันตเวช รองผู้อำนวยการสถาบัน และผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัด 

ประชุมคณะทำงานวารสารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ครั้งที่ 1/2564

 โดย นางสาธิตา ทันตเวช รองผู้อำนวยการสถาบัน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ดร.ณัฐนันท์ ชุมแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน และคณะทำงานวารสารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

ติดต่อเรา